Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Firma INTER IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, zaprasza do złożenia oferty na zakup licencji do platformy kompetencyjnej do identyfikacji potrzeb i diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników w ramach projektu: „Social Media – moja szansa na sukces!”, o numerze POWR.01.02.01-30-0196/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W załączeniu Zaproszenie do składania ofert oraz Formularz ofertowy.
Zaproszenie
WLKP SM – licencje – Formularz oferty

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan w formacie pdf) na adres:
rozalia.plotka@interit.eu pod rygorem nieważności w terminie do dnia 15.12.2016, do godziny 14:00 z zaznaczeniem zwrotnego potwierdzenia wysyłki oferty.

13 grudnia 2016