Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisów Internetowych prowadzonych przez Inter IT Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w przedsiębiorstwie dla różnych celów związanych z biznesową działalnością spółki jest Inter IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333787 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5842680400, REGON 220838490 (dalej: Administrator).
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Zbierane przez Administratora dane będą:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Z Administratorem można się skontaktować:
  1. za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: biuro@interit.eu,
  2. za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) pisząc na adres: 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 341 80 58.
 5. Administrator przestrzega wszelkich zasad ochrony prywatności i zasad przetwarzania określonych w RODO także wobec danych powierzanych przez innych Administratorów lub Powierzających.
 6. Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów Internetowych oraz poszczególnych ich funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w każdym wyżej wymienionym przypadku (ust. 2 powyżej) jest w pełni dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, jako osób, których dane dotyczą.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu Internetowego (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 5 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

Informacje o przetwarzaniu

 1. Administrator udostępnia (w tym powierza) dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych) na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa
  2. decyzji biznesowych dotyczących outsourcingu wybranych części działalności.
 2. Dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania, mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom powiązanym z Administratorem,
  2. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  3. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  4. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  5. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  6. kancelariom prawnym.
 3. W każdym wypadku udostępnienia lub powierzenia danych osobowych Administrator dba o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.
 4. Każda decyzja dotycząca outsourcingu usług, wymaga przeanalizowania jej przez Administratora także pod kątem zawarcia umowy o powierzenie do przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

Korzystanie z mechanizmów cookies

Serwis Internetowy może używać plików „cookies” (czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na urządzeniu użytkownika serwisu), o czym użytkownicy Serwisu Internetowego są informowani po włączeniu strony. Korzystanie z tych plików odbywa się na następujących zasadach:

 1. przetwarzanie danych zapisanych w cookies odbywa się na podstawie akceptacji wyrażonej przez użytkownika po włączeniu strony internetowej,
 2. pliki cookies mogą być odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Facebook, Google), a które to podmioty przetwarzają te informacje na własnych zasadach,
 3. pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, adresowych lub innych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
 4. pliki cookies wykorzystywane są w celach takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa usług, polepszenie wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka),
 5. przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies w urządzeniu,
 6. każdy użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki na własnym urządzeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Inter IT Sp. z o.o. jako Administrator dba o możliwość realizacji praw osób, których dane osobowe przetwarza. Zgłoszenia, związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z praw osób, których dane dotyczą można realizować:
  1. za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: biuro@interit.eu,
  2. za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) pisząc na adres: 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98.
 2. Inter IT Sp. z o.o. występując w roli Administratora udziela każdej osobie fizycznej informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych. Jeżeli przetwarza jej dane, udziela dostępu do danych osobowych oraz udziela informacji o:
  1. celu i postawie prawnej przetwarzania,
  2. o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione,
  3. planowanym okresie przechowywania danych osobowych,
  4. prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (należne podmiotom danych prawa zależne są od zastosowanej w danym przypadku podstawy przetwarzania),
  5. informacji o zamiarze przesyłania danych poza obszar Unii Europejskiej,
  6. informacji o obowiązku podania danych i płynących z tego konsekwencjach,
  7. informacji o tym, czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i czy będą podlegały profilowaniu,
  8. kategoriach odnośnych danych i źródle, z którego pozyskano dane osoby – w przypadku, gdy nie pochodzą one wprost od niej.
 3. Użytkownik Serwisu Internetowego ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  2. sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe: nieaktualne lub niedokładne, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
  3. usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  4. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Państwa danych osobowych, czy ich przeniesieniu do innego systemu,
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2,
   00-193 Warszawa) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie Internetowym.